Välståndet skapas i den lokala ekonomin

Allt fler författare ondgör sig i dag över det som de kallar faktaresistens. Det vill säga att debattörer och andra i allt högre grad verkar vara fast i sina egna föreställningar, försvarar dessa och negligerar sådant som talar emot dem. Nu är detta inget onaturligt. Det får nästan sägas vara en del av det sociala livets natur och har funnits så länge vi kan se tillbaka i tiden.

Detta innebär i vår tid att människor i gemen identifierar sig med de ekonomiska resonemang som förs. Dessa publikt påbjudna föreställningar påverkar samtalen om den gemensamma lokala ekonomin. Detta, om resonemangen bygger på olämpliga utgångspunkter,  kan ha allvarliga praktiska konsekvenser. Om man, så som den neoklassiska nationalekonomin gör, beskriver människan som en varelse som agerar efter egennytta och som tar för sig så mycket man kan, så finns det därför en stor risk att man i samtalen legaliserar och heroiserar denna typ av beteende.

Detta skadar samarbetet. Men låsningen i dessa föreställningar gör att allt fler ser just detta beteende som önskvärt och riktigt – även om man innerst inne skulle känna att det inte är alldeles rätt. Det blir då också svårt att vara annorlunda. Bryter man mot mönstret upplever man sig som udda. Det är svårt att argumentera för något annat. Samtalet fastnar i redan kända cirklar. Vill man få i gång en produktiv lokal ekonomi måste därför sådana olämpliga språkbruk ändras. Hur det skall gå till, när faktaresistensen är så stor som den är, är en annan fråga som vi inte behöver behandla just nu.

Att språkbruket måste ändras har Bo Rothstein, professor vid statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs Universitet upptäckt. Han beskriver utifrån sin upptäckt av ofullständigheten i dagens resonemang hur den neoklassiska nationalekonomins grundantaganden om människan leder till en social fälla. Denna medför i sin tur att alla omedvetet och rutinmässigt medverkar till att skapa något som Rothstein kallar allmänningens tragedi. I detta fall är allmänningens tragedi liktydigt med att glesbygden utarmas. Så länge alla ”köper” och använder sig av vissa olämpliga grundantaganden och ständigt refererar till dem i sin argumentation så kan samspelsformerna inte ändras.

Så här formulerar Rothstein problematiken:

Vi tänker oss en situation där det som skall åstadkommas kräver ett omfattande samarbete av människor eller av organisationer. Det kan gälla allt från att bidra till landets försvar, ställa upp och städa i det kooperativa daghemmet, eller att hålla lönebildningen under kontroll eller att inte förstöra gemensamma naturresurser. Således

 1. Situationen är sådan att ”alla” vinner på att ”alla” väljer att samarbeta.
 2. Men om man inte litar på att ”de andra” samarbetar är det meningslöst att själv välja att samarbeta eftersom det som skall åstadkommas kräver att åtminstone de flesta andra också samarbetar.
 3. Det betyder att det kan vara rationellt och socialt acceptabelt att inte samarbeta om man inte litar på att ”de andra” också samarbetar.
 4. Slutsats – ett effektivt samarbete för gemensamma ändamål kan bara uppstå om man litar på att ”de andra” väljer att samarbeta.
 5. Utan denna tillit slår den sociala fällan obönhörligen igen, dvs. vi hamnar i en situation där ”alla” får det sämre, trots att ”alla” inser att man skulle tjäna på att välja att samarbeta.

För att undvika den sociala fällan bör de som verkar i den lokala ekonomin överge den normbildning som skapats av den neoklassiska nationalekonomin. Man måste, samtidigt som man hävdar sin integritet och sina egna rättigheter som människa, lita på att de andra ställer upp, gör sin del av arbetet och tar sitt ansvar för helheten. Detta är en solidaritetsakt som vi av erfarenhet vet kan växa fram – framför allt i små lokala ekonomier (det är mycket svårare att få den att fungera i de stora). På denna webbsida finner ni många exempel där man lyckats.

Att man i en lokal ekonomi kan ta sig ur den sociala fällan är därför ingen utopi. Det är en väl beprövad möjlighet. Den har också studerats systematiskt och vetenskapligt. Den har exempelvis  beskrivits av 2009 års nobelpristagare Elinor Ostrom. Så här skriver Bo Rothstein om henne:

”Elinor Ostroms forskning visar att det i många olika typer av lokalsamhällen på många platser på jorden finns av brukarna lokalt skapade institutioner för skötsel och nyttjande av gemensamma resurser som fungerar. I något fall kunde hon dokumentera att man lyckats vidmakthålla resursen ifråga över flera århundraden genom en och samma typ av lokal reglering. Hennes forskning har försökt besvara hur det kunnat komma sig att något som teoretiskt ansågs omöjligt i själva verket i många sammanhang visade sig vara praktiskt genomförbart?

Bland annat har hon funnit att det är betydelsefullt att de som påverkas av reglerna för resursuttag och skötsel av resursen ifråga givits möjlighet att delta i besluten om både reglernas utformning och om hur regeländringar skulle ske. Till detta kom att brukarna också hade inflytande över hur regeltillämpningen sköttes och hur överträdelser skulle hanteras.”

Detta var en central upptäckt eftersom den allmänna meningen ofta är, att bara om resursen ifråga regleras av en central myndighet över vilken brukarna saknar inflytande, skulle den kollektiva resursen ifråga kunna bevaras. Erfarenheten har emellertid visat motsatsen. System som styrs utifrån och uppifrån perverteras snabbt. Kort sammanfattat kan man säga att Ostrom visade på att lokal demokrati var bättre för att skapa långsiktigt hållbara lösningar på en lokal ekonomis problem än en central icke-demokratisk reglering och övervakning. Detta är också värt att reflektera över även när det gäller samarbetet i det egna företaget.

En annan intressant observation av Ostroms är att människors handlande i en mikroskala inte alls tycks handla om behovstillfredsställelse och egennytta så som den klassiska nationalekonomin föreställer sig. Den viktigaste drivkraften består istället i att bevara sin självkänsla och sin identitet i det lokala sociala sammanhanget.

Självkänslan och identiteten upprätthålls agenom det sätt som man samtalar om det man behöver göra gemensamt. Man kan därvid höra skillnad på två typer av kommunikativa mönster. Det mönster som uppstår när man föreställer sig att skeendet skall styras av en central myndighet eller av en överordnad plan kan kallas regulativt. Ett sådant språkbruk ”till-ingen-gör” individen och hotar integriteten. Det språkliga mönster som uppstår när samarbetet fungerar bra kan stället kallas operativt. Det bekräftar individen och ger denne självkänsla. Grunden för denna typ av operativ kommunikation är att den bygger på och refererar till var och ens egna och personliga överväganden i situationen – inte på övergripande generella regler och instruktioner som man tror skall gälla överallt och alltid.

Referenser

Ingelstam L (2015): Ekonomi och gemenskap. http://lars.ingelstam.se/wp-content/uploads/2015/05/Ekonomi-och-gemenskap.pdf

Rothstein B (2015): De samhälleliga institutionernas kvalitet. Malmö: Riksbankens Jubileums Fonds Skriftserie 4.

Rothstein B (2009): Reflektioner angående ekonomipriset till Elinor Ostrom. Ekonomistas. https://ekonomistas.se/2009/10/19/bo-rothstein-reflektioner-angaende-ekonomipriset-till-elinor-ostrom/

Rothstein B (2003): Sociala fällor och tillitens problem. Lund: Studentlitteratur. Ett utdrag finns som pdf här


Strukturen i en lokal ekonomi

Degerfors är vårt exempel på en lokal ekonomi. Näringslivet i en ort som Degerfors består framför allt av små företag. 351 av de runt 600 företagen är till och med enmansföretag. Det privata näringslivet utgörs enligt den tillgängliga statistiken av totalt 1730 personer. Utöver detta arbetar 685 personer i kommunens olika förvaltningar. Därutöver driver Region Örebro en vårdcentral och Folktandvården har en mottagning.

I kommunen finns inte längre varken Arbetsförmedlingskontor eller Försäkringskassa. Inte heller finns någon bank.

De tio största företagen

De största företagen i kommunen är:

 • Outokumpu Stainless AB QPE – supermodernt valsverk – med 609 medarbetare
 • Deform AB – formar komplicerade plåtprofiler – 46 medarbetare
 • Kronhallen ICA Supermarket – 42 medarbetare
 • KD Solskydd AB – tillverkning och försäljning – 40 medarbetare
 • Degerfors förzinknings AB – förzinkar allt från spik till tv-master – 36 medarbetare
 • Bra inredning i Närke – möbelvaruhus ­– 28 medarbetare
 • Maskinservice AB – 27 medarbetare
 • Allstäd – kemtvätt och kontorsstädning – 23 medarbetare
 • AB Allson – kyl & fryslager – 20 medarbetare
 • Toroma Automation AB – 20 medarbetare.

Tio företag har alltså 20 anställda eller fler. Outokumpu – med rötterna i Degerfors Järnverk, det vill säga ”bruket” ­–­ är det enda stora företaget. Det finns inget företag i kategorin ”mellanstora företag” med mer än 50 anställda. Några av företagen består formellt av flera mindre självständiga bolag men för denna översiktliga beskrivning av arbetsmarknaden i en kommun ”typ Degerfors” redovisas de som en enhet.

Resterande företag har sorterats i två kategorier – rena enmansföretag respektive de med mellan två och 19 anställda. Strukturen över branscher bland de 351 enmansföretagen redovisas avslutningsvis.

Företag med mellan två och nitton anställda

Arton företag i gruppen klassas som Industriföretag. Dessa sysselsätter tillsammans 125 personer. 11 av dessa företag har färre än 10 medarbetare. 7 har mellan 10 och 15.

Konsultsektorn omfattar 52 personer. De lite större konsultföretagen arbetar som byggkonsulter – 11 medarbetare; med lösningar för industrihissar – 7 medarbetare; med fastighetsförvaltning – 7 medarbetare.

Bygg- och anläggningsföretagen sysselsätter 67 personer. Kommunens eget byggbolag Degerforsbyggen har därutöver 17 anställda.

Handelssektorn omfattar 107 personer.

Hotell- och Restaurang omfattar ett stort antal en-mansföretag. De tre stora omfattar tillsammans 15 anställda.

Jordbruk och skogsnäringen utgörs också till stor del av ensamföretagare. 7 större gårdar har tillsammans 26 anställda.

I övrigt finns i en ort ”typ Degerfors” ytterligare en lite större städfirma med 13 anställda, ett åkeri med 17 anställda, en privat Företagshälsovård med 19 anställda, en tandläkare med 4 anställda. Utöver detta finns 31 företag med diverse olika verksamheter och med 2 anställda.

Trehundrafemtioett enmansföretag

Det privata näringslivet utgörs enligt den tillgängliga statistiken av totalt 1730 personer. Av detta utgörs 351 av företag där ägaren och är den enda anställde.

Branschstrukturen bland dessa kommer att beskrivas senare

 


Hur det sociala kapitalet kan stå pall mot den globala ekonomins krumsprång

Då ekonomiska ”satsningar” politiskt sett verkar vara det medel man har för att lösa olika problem kommer den lokala ekonomin den närmaste framtiden att få ett stort tillskott av ekonomiska bidrag. Den fråga som då blir aktuell för aktörerna i den lokala ekonomin att noga överväga och överlägga om är hur dessa medel bäst kan användas och vad man gemensamt skall stödja. I sådana samtal är det särskilt viktigt för aktörerna att göra sig en bild av hur en lokal ekonomi fungerar i förhållande till makroekonomin. De intervjuer, erfarenheter och studier som vi gjort av denna fråga skall vi försöka sammanfatta i denna artikel.

Den neoklassiska nationalekonomin utgår från att konkurrens driver fram de mest lönsamma och effektiva verksamheterna på marknaden. Enligt denna modell förutspås att just lönsamma producerande verksamheter är stabila och långlivade. Sett ur den lokala ekonomins, den enskilde medarbetarens eller medborgarens perspektiv är emellertid en anställning i dessa inte långsiktigt säker, även om den verksamhet vederbörande för tillfället arbetar i är lönsam och produktiv. Det kan till och med vara tvärtom.

I den globala finansiella ekonomin kan nämligen lönsamma och effektiva verksamheter mycket väl köpas upp och av strategiska skäl flyttas – av det enkla skälet att utomstående aktieägare och andra investerare, som inte tillhör den lokala ekonomin, tror dem om att kunna utvecklas bättre på annat håll och under andra förutsättningar. Makroekonomiska föreställningar om lönsamhet och effektivitet som den enda grunden för den lokala ekonomins stabilitet, och därmed de anställdas livskvalitet, måste därför ifrågasättas. Helt andra typer av resonemang av den typ vi utvecklat i vår rapport och här på hemsidan www.menvart.se behöver utvecklas. Låt oss först titta på hur det brukar vara.

Framgång när det gäller att erbjuda en produkt på marknaden som säljs i stor mängd brukar vara en framgångsfaktor i den neoklassiska nationalekonomin. Detta är en osäker väg till framgång om man ser till den lokala ekonomin eftersom denna typ av lönsamhet genom det språkbruk som är gängse bland investerare tilldrar sig stort intresse i den finansiella ekonomin. Sådana företag köps och säljs regelmässigt och dagens produktionsteknologi gör det ofta lätt att sätta upp produktion var som helst, alldeles särskilt om man ser arbetskraften som utförare och därmed utbytbara. Vill vi förstärka den lokala ekonomin behövs därför en annan bild av den lokala ekonomin som är mer relevant än den som finansiärer opererar med.

Vi har i våra uppdrag funnit att en bättre bild för att föreställa sig företags överlevnadskraft är att likna dess existens vid en djurarts överlevnad i en biotop. Verksamheter och därmed hela den lokala ekonomin tar sig en plats i ett socioekonomiskt system i vilken dess existens gynnas eller missgynnas genom hur det totala systemet fungerar.  I sådana system är det utbytet med omvärlden som är den centrala faktorn. Det är viktigt att förstå de faktorer som detta utbyte, just för den egna situationen, måste bygga på om man gemensamt inom den lokala ekonomin vill stödja – eller i varje fall inte äventyra artens existens i biotopen. Denna speciella aspekt av nationalekonomiskt tänkande brukar kallas systemekonomi. Här behövs en kort introduktion.

Företag växer in i sin plats genom de kontakter och relationer som skapas över tid. Problemet i lokala ekonomier är att när ett i trakten etablerat företag upphör kommer dess plats i det totala globala systemet att omedelbart tas upp av ett annat företag, som då naturligtvis inte behöver vara från trakten. Den tomma platsen upphör att vara tom i makroekonomin och möjligheten att lokalt ersätta företaget med ett annat likadant företag blir då lika med noll. Företag som en gång förlorats, precis som en art i en biotop, kan därför sällan vinnas tillbaka. Detta kan illustreras med två företag i Degerfors som vi haft anledning att studera. Det ena företaget är BUFAB Bulten Stainless AB och det andra är HANZA. Båda har funnits i Svartå, en liten ort i Degerfors kommun. BUFAB Bulten Stainless AB i startades när Jöns Eriksson Grubb 1658 erhöll sina privilegier. Ursprunget till HANZA startade genom kontakter med dåvarande Bofors AB.

Tillverkning och marknadsföring av skruv och bult påbörjades i Svartå redan 1895 och tillverkning av rostfria syrabeständiga fästelement startade 1947. Bulten Stainless har varit pådrivare när det gäller utveckling av produkter med allt bättre egenskaper. Under många år var man först med fästelement ”som inte fanns” – det vill säga produkter med hållfasthet långt över vanlig standard. Tack vare närheten och kontakterna med världsledande specialstålföretag fick verksamheten tidig kunskap om nya stålsorter. Produkterna är emellertid mumera en integrerad del av en större produktion och levereras vanligen till stora projekt. Detta har gjort att det blivit viktigt med integrationen i andra produktions- och distributionsprocesser. Dessa drivs av helt andra och större företag än som var fallet tidigare. Bulten Stainless AB köptes därför upp och ingick av strategiska skäl i ett större säljbolag BUFAB, som satsade på det som kallas lean produktion. Bulten Stainless AB i Svartå blev då bara en del i kedjan. Verksamheten i Svartå blev då begränsat till lagerhållning och produktion av enkla detaljer. BUFAB är introducerat på börsen och byter ägare i snabb takt vilket gör att det avancerade företag som en gång startades i Svartå inte längre finns kvar.

Ursprunget till HANZA var en avknoppning av Bofors försök att bredda sitt sortiment mot sjukvårdsområdet. Med tiden visade det sig precis som för BUFAB att produkterna kom att ingå i allt mer komplexa sammanhang. Då skapades av HANZA:s grundare en synnerligen modern form av affärsverksamhet, som drar nytta av den teknologiska utveckling som skeri dag nämligen:

 • Produkterna blir allt mer ”intelligenta” vilket innebär att de allt oftare styrs av kretskort och elektronik.
 • Det ökade beroendet av elektroniska kretsar gör den totala designen mer komplex genom att man måste ta hänsyn till elektriska fält etc.
 • Produkterna blir allt mindre och lättare vilket ställer ökade krav på material och toleranser.
 • Produkterna innehåller allt fler delar som skall fungera ihop vilket ställer högre krav på precision.
 • Produkterna innehåller delar och material som måste hämtas från många källor vilket ställer högre krav på logistik och materialhantering.

Precis som i fallet BUFAB visade sig det mest effektivt att produktionen flyttades dit där den kunde utföras billigast. Kärnan i HANZA:s verksamhet blev då istället att erbjuda konsultation till större kunder genom att hjälpa dem att analysera deras produktionsstrategier. Detta blev en tjänsteverksamhet som byggde på HANZA:s duktiga produktionskonsulter. Verksamheten har därefter, som en stöd till kunderna och konsulternas rådgivning, organiserat en service av många små lokala produktionsenheter som medverkar till att kunden kan förverkliga de rekommendationer som konsulterna ger. I början förlitade man sig på de mindre företag som redan fanns, som exempelvis Hanza i Svartå. Just nu är man emellertid inbegripen i en stor omdaningsprocess där dessa mindre enheter skall samlas i kluster för att varje serviceleverans skall kunna effektiviseras. Det avancerade rådgivningsarbetet samlas centralt. Enheter läggs därför ner och andra enheter köps upp. Produktionen i Svartå finns inte mer.

Vad som hände i BUFAB och i en mer avancerad form i HANZA verkar vara den riktning, som dagens affärsverksamhet driver åt. Affären för dessa globala företag ligger således inte längre bara i produkten utan också i tjänsten – det vill säga i servicen till kunden. Men det handlar inte bara om service. Det vill säga att utföra något för kunden. Det handlar också om – som visas av HANZA – att bidra till att kunden själv bättre kan utföra något som kunden vill utföra. Man erbjuder därmed en helt annan typ av bruksvärde till kunden. Man kan skulle med en ordvits kunna kalla det värde som erbjuds kunden för ett ”brukar-värde”. Detta skiljer sig från nartionalekonomins bruksvärde. Detta nya värdebegrepp ingår ännu inte i den klassiska nationalekonomin även om värdet, som Hansa demonstrerar, fungerar i praktiken. Allt talar för att det är just detta värde – ett medskaparvärde – som är ett helt nytt och ännu obeaktat bidrag till ekonomin. Detta värde borde kunna exploateras i en bruksort som Degerfors.

Vi menar att man i den lokala ekonomin, precis som när man diskuterar mångfald i naturen, måste finna former för att värna om existensen av alla de olika innevånare och unika företag som finns i denna ekonomi och förstå hur den lokala affärsmässiga biotop skall se ut i vilken individernas kompetenser och ekonomins verksamheter bäst kan utvecklas, överleva och växa. Vi ror att medskaparvärdet är centralt. Man kan både öka medskaparvärdet inom verksamheterna, mellan verksamheterna sinsemellen, mellan den lokala ekonomins verksamheter och externa kunder etc. Om medskaparvärdet ökas så förbättras välfärden. Här krävs innovativa idéer av samma slag som BUFAB och HANSA visat på.

De intervjuer vi gjort visar således att stödet till företagandet i en liten lokal ekonomi inte bara i första hand bör ta fasta på uppfinningar och affärsidéer som kan exploateras storskaligt och därmed ge stora vinster.  Öppnandet av nya marknader exempelvis i EU, och givetvis i Asien, kräver att man finns på plats där med produktions-, sälj- ochdistributionsenheter. Detta kräver i sin tur investeringar och resurser. Det skapas därmed ett naturligt behov av att överlämna en komplicerad produktion och logistik till någon annan och mer global aktör som kan sköta den. Detta är bra för makroekonomin men mindre bra för den lokala ekonomin.

Samtalen i den lokala ekonomin bör därför främst syfta till att generera det sociala kapital som gör att företag och människor ständigt blir allt mer kompetenta att självständigt ingå i de allt större globala processerna så att de, om det går bra, snabbt kan ta sig ur sitt allt större beroende av att de skall utvecklas till ett större företag. Om man blir beroende av storskalig drift tvingas företaget sannolikt att flytta från orten. Vill man bevara företagen på orten bör man därför satsa på sådant som de ”stora” företagen inte klarar av. Man bör då hjälpas åt att stödja innevånarna i den lokala ekonomin att ägna sig åt sådant man lokalt är bra på, intresserad av och kunnig i. Framgångsfaktorn är då att man i en lokal ekonomi är mer ihärdig, tålmodig och envis och har ett bättre samarbete med varandra. Stabiliteten bygger på att man vill bo kvar i bygden. Det visar sig också att medarbetare i små lokala företag kan ägna betydligt mer energi åt sin kompetensutveckling än anställda i storföretag som på grund av sin struktur tvingar sina medarbetare att ägna sig åt mer repetitiva och begränsade uppgifter.

Referenser

Det systemekonomiska resonemangen finns företrädda och lättbegripligt förklarade i Lars Ingelstams texter som man finner på www.lars.ingelstam.se. Texten här bygger på tre av hans bloggar

Ekonomism mot gemenskap: http://lars.ingelstam.se/?p=189

Ojämlikhet bortom Piketty: systemekonomiska iakttagelser. http://lars.ingelstam.se/?p=203

Global ojämlikhet som systemekonomiskt problem: http://lars.ingelstam.se/?p=205

Se också vår rapport om Svartå som kan laddas ner här.