En global kommission om framtidens arbetsliv ser arbete som en process i ett levande system

En betydelsefull pionjär för jämställdhet, Mary Ann Follet, verkade i USA och Europa mellan 1898 och 1933. I Gunnela Westlanders biografi över henne framgår det tydligt att Follets resonemang och utgångspunkter är starkt förenliga med det som brukar kallas systemtänkande. Det vill säga att människan inte bara ingår  i ett fysiskt och biologiskt system utan också i ett socialt, mellanmänskligt system. Diskussioner med sådana utgångspunkter verkar vara alldeles nödvändiga för att resonemangen om jämställdhet och vår tids stora frågor skall bära frukt.

Den 22 augusti 2017 gick startskottet för den globala FM-kommission om framtidens arbetsmarknad som vår statsminister Stefan Löfven och Mauritius president Ameenah Gurib-Fakim skall leda. Ameena Gurib-Fakim är i detta sammanhang något så ovanligt som en högt kvalificerad forskare på biologisk mångfald och systemteori. Hon är dessutom egenföretagare. Valet av partner till Löfven kan betyda att man ser ett behov av att förändra synen på innebörden av begreppet ”arbete”. Det verkar således som om man söker inspiration från det språk som behövs för att beskriva levande system i naturen. Man är då i takt med tiden.

Flera framstående forskare konstaterar att man, när man närmar sig mikro-, nano- och de levande systemen så träder man in i en värld där våra vanliga förställningar om samband och processer inte längre håller. Det som händer i mikrosystemen avspeglar sig i makroskalan. Innan vi förstod att det fanns en mikrovärld var vi vana vid en värld som vi kunde överskåda. Under de sista århundradet har det dock blivit uppenbart att vad vi kan observera i makroskalan inte räcker för att göra den begriplig. Vi måste lära oss att ”se bakom” det som händer. Vi kan heller inte tro att vi objektivt kan förstå de sociala rörelser som sker i makrovärlden på samma sätt som vi förstår lagbundna naturfenomen eller mikroorganismer eftersom vi är en människor är aktörer i systemet. Vi påverkas inte bara av systemet. Vi interagerar med det och skapar det.

Vårt makrosystem blir av detta skäl, på samma sätt som mikrovärlden, obegripligt om vi försöker förstå det med en logik som utgår från en stabil och oföränderlig värld som skulle kunna beskrivas med kausala samband och ”sanna” påståenden.  Vi står av detta skäl inför en språklig revolution – ett paradigmskifte. Jag tror att det var detta paradigmskifte Gurib-Fakim refererade till vid lanseringen av kommissionen och som hon presenterade i en skrift från regeringskansliet. Detta paradigmskifte utgår från människan. Gurib-Fakim uppmanade därför i sitt tal alla intressenter och människor i allmänhet att komma fram med allsidiga förslag och nya idéer för hur man skall se på möjligheter och utmaningar i framtidens arbetsliv.

”Vi kan förverkliga det goda arbetslivet genom att sätta människan först och genom att klargöra att arbete är något mer än bara en produktionsfaktor”, sade hon avslutningsvis.

Detta uttalande rimmar väl med denna utrednings antagande att vi måste se människors samverkan i ljuset av levande system och inte bara som en produktionsfaktor.  Människor är människor och inte robotar. Detta perspektiv kräver helt nya tag och tankemönster.

Degerfors kommun fick anslag från Tillväxtverket för att utveckla arbetssätt som bidrar till att ortens företag snabbare och enklare skall få tillgång till de medarbetare de behöver – och samtidigt ge en än större andel av kommunens invånare möjlighet att komma ut i arbete. Detta kräver ett radikalt nytänkande. Vi har under uppdraget kunnat identifiera flera frågor som kräver ett sådant. Projektet ”Toppa laget” är således rätt i tiden.

Referens

http://www.government.se/opinion-pieces/2017/08/why-a-global-commission-on-the-future-of-work/

Om admin 20 artiklar
Bengt-Åke Wennberg Organisationskonsult och utforskare av fenomenen organisering och samverkan sedan 1963. Grundare av företaget Samarbetsdynamik AB

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar