Vad handlar rapporten om?

Arbetsmarknadens centrala ombud har nyligen öppnat upp för att man i hela arbetslivet i princip nu uppmanas att utforma anställningar, som omedelbart skulle kunna passa de personer som ”står långt från den ordinarie arbetsmarknaden”; personer som fortfarande alltså saknar just den kompetens som egentligen efterfrågas. Arbetsgivare förväntas på så sätt kunna lösa bristen på relevant arbetskraft, genom att anställa personer som kan avlasta ”specialisterna”, så att dessa kan använda sin kompetens mera produktivt. Den lokala ekonomin skulle därmed kunna få större nytta av de resurser, som faktiskt finns tillgängliga på orten, i stället för att betala försörjningsstöd. Och fler personer skulle kunna hitta vägarna till egen försörjning.

Vi har antagit utmaningen att försöka sammanställa resonemang, överväganden och erfarenheter, som tillsammans kan belysa hur ett arbetsliv, där alla som vill kan ta sig en plats, skulle kunna fungera. Vilka svårigheter kan man befara? Vilka lösningar har utvecklats i liknande situationer? Vilka tidigare obeaktade potentialer har visat sig?

De olika arbetsplatser, som vi här beskriver, har vi mött genom att vi arbetat som forskare, konsulter och utbildare inom området arbetsorganisation och arbetspsykologi. I de projekt, som vi är mest nöjda med, har vi haft möjlighet att ha alla tre rollerna samtidigt. Flera av våra kolleger och tidigare uppdragsgivare har medverkat i det här redovisade uppdraget – både genom synpunkter på urvalet av relevanta exempel och i analyserna av hur man kan dra slutsatser från ”där och då” till ”här och nu”. Inte minst har samtalen med dem underlättat att mejsla ut själva poängen i de gjorda erfarenheterna.

Föreningen Apertum har varit en samarbetspartner. Föreningen Apertum är en ideell förening med syftet att stödja och genomföra undersökande samtal om arbetsliv och samhälle. Föreningen är partipolitiskt, religiöst och ideologiskt obunden men vilar på idén att fria individer i samverkan är grundläggande för framgångsrika verksamheter och organisationer. Mötet mellan olika perspektiv i öppna och reflekterande samtal är arbetsformen för att få en fördjupad förståelse för de fenomen vi möter på våra arbetsplatser och andra arenor. Föreningens medlemmar representerar en bred professionell kunskap och arbetserfarenhet och bidrar i samtalen med olika perspektiv kring de gemensamma frågor som undersöks.

Rapporten bygger på den moderna teknikens möjligheter att involvera människor i interaktiva och undersökande aktiviteter. Ett antal inledande texter kring frågeställningarna formulerades i början av september på en öppen websida www.menvart.se. Ett 100-tal personer i det vi kallar ”vårt nätverk” bjöds personligen in via mail både att kommentera de olika texterna och att komplettera med egna frågeställningar på temat. Inkomna förslag och tankar har löpande integrerats i artiklarna.

Ett första utkast till rapport diskuterades därefter i en serie av 6 work-shops i Degerfors den 2 – 6 oktober. Den tvärprofessionella skaran av deltagare erbjöd både arbetstagar- och arbetsgivarperspektiv, vinklingar från olika vetenskapliga fält, reflektioner över skillnaderna mellan situationen för små respektive medelstora företag – och inte minst ett antal egna erfarenheter av att tackla situationer, som i varje fall i viss mån liknar den nu aktuella.

Rapporten har därefter kompletterats, korrigerats och redigerats till sin nuvarande form.

Om Monica Hane 18 artiklar
Monica är delägare i Samarbetsdynamik, är docent i tillämpad psykologi och har arbetat med samarbets- och psykosociala frågor sedan 1970.