Skälet till denna hemsida

Tillsammans med Föreningen Apertum ordnade vi under hösten 2017 ett antal workshops för utforskande samtal om huruvida de åtgärder som föreslagits av arbetsmarknadsdepartementet skulle ha någon effekt på förhållandet att många stod utanför arbetslivet. Då vårt företag har säte i Degerfors var vi särskilt intresserade av i vad mån insatserna kunde bidra till förändring och tillväxt i glesbygder som Degerfors. Projektet genomfördes med hjälp av workshops tillsammans med medlemmar från vårt gemensamma nätverk. Genom hemsidan www.menvart.se fanns möjlighet för de i nätverket som var förhindrade att närvara på de aktuella mötena att ändå delta i projektet och lämna sitt bidrag.

När nu rapporten är färdig har denna hemsida omarbetats och fungerar som ett experiment för hur en rapport som den som blev ett resultat av projektet skulle kunna spridas och presenteras. Rapporten som bldev resultatet av detta projekt heter ”Enkla jobb svåra avvägningar – Med bruksandan in i tjänstesamhället”

Anledningen till experimentet med denna hemsida är att vår studie visade att den analys som ligger till grund för de föreslagna insatserna bygger på en föråldrad syn på hur näringslivet i en bygd som Degerfors fungerar. Därför kunde inga nya jobb skapas. Insatser som de som gjorts innebär då slöseri med gemensamma resurser. Det som kanske är ändå värre är att det olämpliga tankemönstret öppnar upp för kritik av olika tjänstemän och politiker för att inte uppfyllt sina förpliktelser.

Det är därför synnerligen viktigt att på bred front sprida kunskapen om att det här handlar om en fråga som egentligen bottnar i den dynamik och det samarbete – både mellan medborgare, företag, tjänstemän och politiker som finns i bygden. Det är först om detta samarbete kan stödja en ökad intjäningspotential som problemet med de som står långt från arbetsmarknaden kan lösas. Ett bakgrundsmaterial som gör det möjligt att stödja och belysa en så radikal slutsats får självfallet inte plats i en rapport som med hänsyn till oddsen att bli läst måste ”hållas så kort som bara går”. Därför har vi satt samman denna hemsida som kan läsas styckevis och helt av den som är intresserad.

Om Monica Hane 18 artiklar
Monica är delägare i Samarbetsdynamik, är docent i tillämpad psykologi och har arbetat med samarbets- och psykosociala frågor sedan 1970.

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar