Mikrosystemen växer fram

En reform-strategi förutsätter att en verksamhet kan analyseras enligt ett tekniskt eller naturvetenskapligt paradigm. Den situation i vilken samverkan skall åstadkommas måste då återkomma. Först om så är fallet kan agerandet genomföras enligt standardiserade regler eller modeller.[1] Detta förutsätter i sin tur att de individer som agerar i verksamheterna låter sig styras av principer, regler, rutiner och föreskrifter oberoende av de förhållanden – den sociala kontext – som de möter och hur de var för sig och enskilt tolkar denna. De måste då agera likt robotar eller animerade datamaskiner.

Den tyske sociologen Hartmut Rosa har i sin bok ”Acceleration, Modernitet och identitet – tre essäer” observerat att den utveckling som i dag sker på alla områden skapar en ständig, och accelererande förändring i människans sociala kontext.[2] För att kunna hantera sitt liv måste varje enskild individ därför löpande omdefiniera den sociala miljö hon befinner sig i, allt eftersom denna förändras. Kraven på en sådan löpande anpassning varierar naturligtvis beroende på verksamhetens art och positionen i samhället – men ingen individ undkommer den.

Kravet har funnits under mänsklighetens hela historia. Individer växer upp och förändras med sin omvärld. Det som skiljer nu, från då, är förändringens hastighet. Den har tidigare varit relativt långsam, och kunnat hanteras genom generationsskiften. Denna ständigt pågående sociala acceleration förstärks av dagens ökade kommunikativa möjligheter. [3] Förändringen medför att den sociala kontext som människan måste hantera blivit komplex.

[1] Begreppet modell är mångtydigt. Det finns naturligtvis generella principer som man kan lära sig att tillämpa, men de måste alltid anpassas till den givna situationen och kontexten.

[2] Rosa H (2012): Acceleration, modernitet och identitet. Tre essäer. Göteborg: Daidalos.

[3] Harari Y N (2015): Homo Deus – A Brief History of Tomorrow. London: Penguin

 

Om admin 20 artiklar
Bengt-Åke Wennberg Organisationskonsult och utforskare av fenomenen organisering och samverkan sedan 1963. Grundare av företaget Samarbetsdynamik AB

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar