Paradigm

Mikrosystemen växer fram

En reform-strategi förutsätter att en verksamhet kan analyseras enligt ett tekniskt eller naturvetenskapligt paradigm. Den situation i vilken samverkan skall åstadkommas måste då återkomma. Först om så är fallet kan agerandet genomföras enligt standardiserade regler […]

Paradigm

Komplexitetens natur

I en komplex kontext är det inte möjligt att förutse ett bestämt utfall av de åtgärder man vidtar. Ett system blir komplext när många påverkande element, som kan agera slumpmässigt, är tätt länkade till varandra. […]

Paradigm

Reform-strategins dilemma

Tron på att det alltid finns övergripande lösningar som skulle kunna fungera är en konsekvens av det tankemönster – det paradigm – som växt fram under den industriella epoken. Tankemönstret i vilket individen styrts av […]

Paradigm

Kraven på tillit i dagens arbetsliv

David Snowden[1] illustrerar i sin artikel i Harward Business Review vad som händer om aktörerna misslyckas med att förstå komplexitetens väsen. Det kan enligt Snowden, i den förvirring som uppstår i gränsövergångarna från enkel och […]

Paradigm

Behovet av medskaparvärden

Reform-strategin lurar oss att tro att samhället byggs upp av mer eller mindre permanenta institutioner som vidmakthålls av politiska beslut eller som är beständiga på grund av äganderätten. Ser man emellertid samhälle och organisationer som […]

Paradigm

Att navigera i komplexitet

När man tillsammans i sitt mikrosystem möter komplexa kontexter är det lika viktigt att veta var man inte är som var man är. Det är lika viktigt att veta vad man inte skall sträva efter […]

image_pdfimage_print