Exempel på andra slutsatser:

 • Undvik satsningar på jobb utan framtid och på kurser utan arbetsplatsanknytning.
 • Tvinga inte någon att handla oetiskt – “tillfället gör tjuven”.
 • Rubba inte etablerade samarbeten genom subventioner.
 • Kolla om gjorda antaganden verkligen håller.

Hur svårt kan det vara? I rapporten ges förklaringar till svårigheterna men också ett antal exempel från arbetsställen som i sina utvecklingsprojekt har lyckats beakta det aktuella arbetslivets villkor.

 • Vårt arbete syftar till att genom utforskande samtal skapa en kunskapsintegration. Men det är inte en integration som skall ge en samstämmig bild. Detta vore en orimlig ambition eftersom alla människor och grupper har olika kunskaper och erfarenheter. Kunskapsintegrationen skall istället skapa en förenlig bild av kunskapsläget för en viss bestämd fråga – i detta fall vilka interventioner som kan vara lämpliga för att underlätta integreringen i arbetslivet av de som står långt från det. Kunskapsläget kan då beskrivas med [...]

Ladda ner rapporten här

På denna hemsida hittar Du alla de grundläggande resonemang, referenser och överväganden som rapporten bygger på men som inte får plats i en rapporttext.

Rapporten kan laddas ner som pdf här.

 • Arbetslivet är fullt av exempel på insatser som haft orimligt liten effekt. Inom projektet “Toppa Laget” hyste man oro för att de av regeringen subventionerade anställningarna inte skulle lösa det långsiktiga problemet. Om den lokala ekonomin inte växer behöver ju de på subventioner anställda personerna friställas igen. Många reformer bygger [...]

Några grundresonemang i det nya paradigmet

 • När man tillsammans i sitt mikrosystem möter komplexa kontexter är det lika viktigt att veta var man inte är som var man är. Det är lika viktigt att veta vad man inte skall sträva efter som att veta vad som är möjligt att uppnå. I en ständigt föränderlig värld går [...]
 • Reform-strategin lurar oss att tro att samhället byggs upp av mer eller mindre permanenta institutioner som vidmakthålls av politiska beslut eller som är beständiga på grund av äganderätten. Ser man emellertid samhälle och organisationer som en mängd flyktiga mikrosystem som formas av självständiga aktörer så framträder det en helt annan [...]
 • David Snowden[1] illustrerar i sin artikel i Harward Business Review vad som händer om aktörerna misslyckas med att förstå komplexitetens väsen. Det kan enligt Snowden, i den förvirring som uppstår i gränsövergångarna från enkel och komplicerad till komplex, kännas frestande att med kraft försöka begränsa olika ”sidosprång” och missnöjesyttringar. Särskilt [...]
 • Tron på att det alltid finns övergripande lösningar som skulle kunna fungera är en konsekvens av det tankemönster – det paradigm – som växt fram under den industriella epoken. Tankemönstret i vilket individen styrts av krafter utanför denne har en lång historia. Fram till nutid har den enskilda människans egna [...]
 • I en komplex kontext är det inte möjligt att förutse ett bestämt utfall av de åtgärder man vidtar. Ett system blir komplext när många påverkande element, som kan agera slumpmässigt, är tätt länkade till varandra. De påverkar då varandra på ett oförutsägbart sätt och utfallet blir obestämt. Komplexitet är således [...]
 • En reform-strategi förutsätter att en verksamhet kan analyseras enligt ett tekniskt eller naturvetenskapligt paradigm. Den situation i vilken samverkan skall åstadkommas måste då återkomma. Först om så är fallet kan agerandet genomföras enligt standardiserade regler eller modeller.[1] Detta förutsätter i sin tur att de individer som agerar i verksamheterna låter [...]
 • Det har i vårt projekt bekräftats att dagens arbetsliv, till skillnad mot förr, måste beskrivas som ett nätverk av självständigt handlande subjekt. Dessa formerar ett antal flyktiga mikrosystem med egna mål och värderingar. Man kan inte längre, så som man gjorde för femtio år sedan, beskriva de olika verksamheterna i [...]

Klicka här nedan för att komma till våra videopresentationer

 • Projektet genomfördes i samarbete med Föreningen Apertum. Föreningen Apertum är en ideell förening med syftet att stödja och genomföra undersökande samtal om arbetsliv och samhälle. Föreningen är politiskt, religiöst och ideologiskt obunden men vilar på [...]
 • Uttrycket ”ett arbetsliv i förändring” återfinns som rubrik och tema i mängder med texter från de senaste 30 åren. Det handlar både om vetenskapliga texter, utredningsrapporter, artiklar i tidningar och tidskrifter, debattböcker och läroböcker.
 • Arbetsmarknadens centrala ombud har nyligen öppnat upp för att man i hela arbetslivet i princip nu uppmanas att utforma anställningar, som omedelbart skulle kunna passa de personer som ”står långt från den ordinarie arbetsmarknaden”; personer som [...]
 • Under 2018, den 14: i varje månad utom juni, juli och augusti, kommer Öppet Hus hos Samarbetsdynamik i Ölsdalen i Degerfors att handla om någon aspekt av att verksamheter och samhälle kan ses som ett [...]