Om denna webbsida

Denna hemsida innehåller ett arkiv av bloggar och annat textmaterial som vi – Bengt-Åke Wennberg och Monica Hane – publicerat.


Texter och bloggar från 2010 och framåt finner du här på denna hemsida

Vill Du söka efter något – klicka på den blå rutan överst till höger i menyn. Vill Du prenumerera på vår blogg finner Du ett formulär i foten på varje sida.


Vårt intresse

Det talas ofta om samverkan och samarbete. Alla ord på “sam” är tvetydiga och diffusa. Vi har ännu inte ett språk för att mer precist samtala om de mänskliga interaktioner (samspel) som skapar de grupper, verksamheter, organisationer och samhällen vi lever i. Förleden “sam” brukar tolkas som att det som skall utforskas är det konstruktiva samspelet. Men samspelet kan också vara destruktivt och oönskat.

Vad vi numera vet är att samspelsssystemet hålls samman av kommunikationen mellan aktörerna. Denna kommunikation kan vara lokal och vardaglig men också global. Den kan fångas upp i den egna gruppen men den påverkas också av kommunikationen genom våra massmedier och av djupa traditioner av olika slag.

Genom den aktuella kommunikationen bekräftas och formas individernas tankefigurer om hur det interaktiva mönstret fungerar – eller borde fungera. Utifrån denna kommunikation, som vi alla medverkar i och tar del av, tar vi som individer ställning till hur vi bör agera i olika situationer, i sociala kontexter och mot de aktörer som är berörda.

Vi, jag och Monica Hane har under åren fått många erfarenheter av och indikationer på att de samspelsmönster som då uppstår kan ändras genom att vi och deltagande aktörer genom aktiva dialoger med varandra ändrar den kommunikation som påverkar individernas bild av det system de bidrar till. Att kunna påverka bilden av samspelssystemet i konstruktiv riktning har därför varit syftet med alla våra inlägg, våra uppdrag och våra utforskande aktiviteter.

Vi har således under hela vårt arbetsliv inriktat oss på att utforska det interaktiva samspelssystemet och därvid på olika sätt dokumenterat våra observationer. Även när uppdragen i sig haft en begränsad budget och uppdragsbeskrivningen varit fast i en byråkratisk och styrningsfokuserad diskurs har vi hela tiden valt att avsätta egna privata resurser för att reflektera över och dokumentera erfarenheterna från vår medverkan i dessa samtal. Vi ser oss därför som ”sam-forskare” med inriktning på att beskriva samverkan i praktiken och med målsättningen att generera sådan kunskap som också är användbar och relevant för att stödja denna.

Det faktum att vi hela tiden varit ett mycket litet självständigt företag men som ändå genom det så kallade kunskapsabonnemanget har kunnat hålla kontakt med ett relativt stort och aktivt nätverk ser vi som en förklaring till att vi kunnat hålla en kongruent linje. Vi har inte heller varit beroende av likriktande statliga bidrag och vi har inte, som om vi varit anställda i ett större företag eller myndighet, behövt uppträda som representanter för en huvudman.

Vi har därför haft frihet att utveckla den forskningspraxis som vi menar är kongruent med utgångspunkten ”handlande aktörer i samverkan” och där vi som forskare också är en del i systemet och en aktör i kommunikationen.  Bloggar och texter på denna sida är en del av vårt “empiriska material”.

Vi hoppas att vår serie av bloggar och denna hemsida kan vara till glädje för de som ser det angeläget att i sitt arbete och sin verksamhet bättre förstå och ta hänsyn till det mänskliga interaktiva samspelssystemet.

En fördjupad beskrivning av vår inriktning och vår syn på forskning av samverkansfenomen kan Du ladda ner här:

https://menvart.se/Filerpdf/Om_webbsidan/Intresset_slut.pdf