Mer från Samarbetsdynamik AB

Hur upplevda verksamhetsproblem skall tacklas och faktiska potentialer nyttjas måste undersökas i samtal mellan de berörda. Hur samverkan skall ordnas och samspelet gå till måste utvecklas lokalt. I försöken att reda ut vad som är klokt att göra fastnar många samtal i gamla problembeskrivningar byggda på otidsenliga grundantaganden.

På denna supportsida erbjuder vi varken förslag till ”lösningar” eller svar på ”ofta ställda frågor” – men hjälp att omformulera samtalen till mer konstruktiva analyser.

Vi har i flera år lagt vikt vid att själva försöka göra analyser och problembeskrivningar som är i linje med dagens kunskaper om samverkansfenomen. I rapporter, texter och bloggar har vi visat hur sådana resonemang skiljer sig från de gamla resonemangen.  Av detta skäl menar vi att materialet på våra hemsidor skulle kunna vara hjälpsamt för att starta mer konstruktiva samtal om de aktuella sakfrågorna i dagens verksamheter och samhälle.

Det digra materialet gör att det kan ta tid att orientera sig och hitta just de specifika resonemang man tror skulle kunna fungera i de samtal som behöver föras.

Kontakt

info@samarbetsdynamik.se

Hemsidan

Hemsidan är precis som förut helt öppen utan kostnad. Den som på egen hand vill botanisera i är välkommen. Texterna är öppna att laddas ner. Registrering behövs inte eftersom vi inte kommer att lägga upp något register på användare.

Varma hälsningar

Monica och Bengt-Åke