Support från Samarbetsdynamik AB

Hur upplevda verksamhetsproblem skall tacklas och faktiska potentialer nyttjas måste undersökas i samtal mellan de berörda. Hur samverkan skall ordnas och samspelet gå till måste utvecklas lokalt. I försöken att reda ut vad som är klokt att göra fastnar många samtal i gamla problembeskrivningar byggda på otidsenliga grundantaganden.

På denna supportsida erbjuder vi varken förslag till ”lösningar” eller svar på ”ofta ställda frågor” – men hjälp att omformulera samtalen till mer konstruktiva analyser.

Vi har i flera år lagt vikt vid att själva försöka göra analyser och problembeskrivningar som är i linje med dagens kunskaper om samverkansfenomen. I rapporter, texter och bloggar har vi visat hur sådana resonemang skiljer sig från de gamla resonemangen.  Av detta skäl menar vi att materialet på våra hemsidor skulle kunna vara hjälpsamt för att starta mer konstruktiva samtal om de aktuella sakfrågorna i dagens verksamheter och samhälle.

Vi har emellertid också hört att det digra materialet gör att det kan ta tid att orientera sig och hitta just de specifika resonemang man tror skulle kunna fungera i de samtal som behöver föras. Därför erbjuder vi nu på försök en tjänst riktad till alla er som vill få igång mer konstruktiva samtal kring sådant ni tycker ”skaver” och som ni menar skulle behöva diskuteras på annat sätt än idag på er arbetsplats eller i ert nätverk.

En ny tjänst

Om du tar kontakt med oss och beskriver vad du vill starta samtal om i din verksamhet – eller i samhället eller i nätverket – så försöker vi ur vårt stora material ”leta fram” några av de texter som vi tror skulle kunna fungera som ingångar i just ditt fall. Vår förhoppning är just nu att tillräckligt många ska finna denna nya tjänst så pass effektiv och underlättande att den vid en senare tidpunkt kan åsättas ett pris som täcker kostnaderna.

Just nu erbjuder vi denna tjänst gratis.

ALLTSÅ: Välkommen som medverkande i försöksverksamheten. Du kan skicka frågor eller berättelser direkt till våra email-adresser

monica.hane@samarbetsdynamik.se och

bengt-ake.wennberg@samarbetsdynamik.se.

När du vänder dig till oss:

Beskriv din situation så långt och så mycket som du tycker att du behöver. Vi fortsätter sedan kontakten med dig med en mail-dialog så att det blir klart vad just du ser som angeläget att hantera i din situation och om vi från vår sida tror att en ”grön” formulering skulle kunna vara till hjälp i dina fortsatta samtal. Alla mail hanteras naturligtvis konfidentiellt.

Hemsidan

Hemsidan är precis som förut helt öppen utan kostnad och kommer att vara så. Den som på egen hand vill botanisera i den kommer alltid att vara välkommen också i framtiden. Texterna är öppna, får kopieras, laddas ner och användas på det sätt som önskas. Inte heller någon registrering behövs eftersom vi inte kommer att lägga upp något register på användare.

Varma hälsningar

Monica och Bengt-Åke