Om doxan och dess påverkan på vår ekonomi och på mänsklig samverkan

Vi utgår från att den omvandling som vi är med om i samhället kan beskrivas som ett paradigmskifte. Det handlar då inte om en enkel och smygande förändring som vi kan anpassa oss till utan snarare om en slags mental revolution. Behovet av omtänkandet är en direkt följd av de faktiska förändringar som skett i samhället och de ökade kunskaper om vår livsvärld som vunnits. Ambitionen bakom våra häften är att underlätta en sådan övergång. Oförmågan att hantera en i grunden förändrad värld kan annars komma att präglas av konflikter och kaos.

I de paradigmskiften Thomas S Kuhn studerat inom naturvetenskaperna spelar språk och språkbruk en central roll. Varje pågående paradigm skapar föreställningar, förgivettaganden, logik och åtgärder som upplevs relevanta och kongruenta för de som ingår i paradigmets gemenskap. De ”begriper” varandra genom sitt gemensamma språk och språkbruk – sin doxa. I denna artikel beskrivs hur den nuvarande ekonomiska doxan blivit föråldrad i ljuset av pågående sociala förändringar.

Hela artikeln kan laddas ner som pdf här:

https://menvart.se/Filerpdf/Inkongruens/Doxan1909092.pdf