Ekonomins nya värdegrund.

Jag menar att den omvandling som vi är med om i samhället kan beskrivas som ett paradigmskifte. Det handlar då inte om en enkel och smygande förändring som vi kan anpassa oss till utan snarare om en slags mental revolution. Den leder till normativa omvärderingar. Denna tanke stöds av artikeln i Economist 8 oktober 2019.

Behovet av ett omtänkande är en direkt följd av de faktiska förändringar som skett i samhället och de ökade kunskaper om vår livsvärld som vunnits. Ambitionen bakom mitt arbete har varit att bidra till att underlätta en sådan övergång. Jag är annars orolig för att vår oförmåga att hantera en i grunden förändrad värld och där en gammal värdegrund inte är tillämplig kan komma att präglas av lidande, konflikter och kaos.

En fördjupad analys finns i nedanstående pdf

https://menvart.se/Filerpdf/Inkongruens/Ekonomins_nya_vardegrund.pdf