Människan som autonom aktör eller som stereotyp

De förändringar vi här berättat om har satt djupa spår i människans självbild. Vi uppfattar oss själva och varandra på ett helt annat sätt än vi gjorde för hundra år sedan. Sverige ligger högst upp till höger i diagrammet.

Den moderna människan ser sig således allt mer som en självständig aktör, som väljer sitt sätt att medverka i olika sammanhang Hon är en person som kan bli ställd till svars för sitt handlande och som därför också måste vara beredd att förklara sina överväganden. Hon är också en person som ställer krav på andra. För att få ingå i en arbetsgemenskap måste man exempelvis kunna göra sig betrodd. Man måste visa sig solidarisk, det vill säga visa att självständigheten inte kommer att bli ett problem för samarbetet.

Denna nya bild av oss själva och dessa nya krav gör det nödvändigt att ifrågasätta många av de resonemang som vi sedan länge använt för att analysera våra relationer, vårt arbetsliv och våra aktuella arbetsförhållanden. Vi kan inte längre typifiera individer och se dem som stereotyper. Studierna måsta ta hänsyn till att de är självständigt väljande och unika människor.

Denna förändring av vår kollektiva självbild får också konsekvenser för hur vi förhåller oss till auktoriteter och för vilka samspelslösningar vi ser som önskvärda i de ”stora” sammanhangen. Ronald Inglehart och Christian Welzer har genom sin WorldValueStudy visat att vi i Sverige – mycket mer än i andra kulturer – vill fungera i sammanhang där vi blir betraktade som unika, suveräna och ansvarstagande personer.

Detta gör att många av de ”gamla” ledningsstrategierna som bygger på en auktoritär regelstyrning nu leder till motstånd och passivitet. Det krävs i vår tid helt andra sätt att hantera verksamhetens aktuella problem än förr; sätt som är mer kongruenta med den nya självbilden och med det nya organisatoriska landskapet.

Detta gör att många av de ”gamla” ledningsstrategierna nu leder till motstånd och passivitet. Det krävs helt andra angreppssätt på verksamhetens aktuella problem; sätt som är mer kongruenta med den nya självbilden

Bilden i texten har hämtats från The World Value Study av Welzer och Ingelstam.

Texten kan laddas ner som pdf här

https://menvart.se/Filerpdf/Inkongruens/Manniskan_som_aktor.pdf

Läs också om Christina Schön Ohlssons behandling som bygger på att se patienten som ett subjekt och inte en stereotypiserad peson.

https://menvart.se/Filerpdf/Inkongruens/08_0021.pdf