José Luis Ramírez texter

José Luis Ramírez doktorerade vid Nordiska institutet för samhällsplanering på avhandlingen “Skapande mening – ett bidrag till en humanvetenskaplig handlings- och planeringsteori”.

Han är docent i regionalplanering vid Institutionen för Infrastruktur och samhällsplanering, KTH, Stockholm och adjungerad professor i Humanvetenskaplig Handlingsteori vid Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för landskapsplanering.

José är den forskare och författare som vi filitigast refererar till i vårt arbete. Hans humanvetenskapliga handlingsteori bygger på retorisk grund. Eftersom språk och språkande blir väsentligt eftersom vårt arbete bygger på samtal så har hans tankar och texter haft stor betydelse för oss. José Ramírez har vänligen erbjudit oss att genom denna hemsida ställa ett urval av sina texter till förfogande för oss och våra besökare.

Ett litet urval av Josés äldre texter finns också nämnda på Byggdoks gamla hemsida. De kan dock inte där laddas ner som pdf.

Klicka på (JLR XX) för att ladda ner pdf från denna sida.

_________________________________________

Abu Casems olycksbärande tofflor (JLR 16)

Araberna och den radikala aristotelismen (JLR 75)

Arabiska filosofins betydelse – om Boetius de Dacia (JLR_76)

Arbete och ekonomi – ett inlägg om möjliga och omöjliga framtider (JLR 40)

Arkitekturens retorik – Val d’Aran (JLR 32)

Att se retorik i en spegel (JLR 30)

Bakgrunden till beteckningen fascist (JLR 53)

Behandlingen av yttrandefriheten (JLR 54)

Behöver ekonomin fler pinnar? (JLR_50)

Betydelse och mening – Semiotik och Retorik (JLR 33)

Budkavlen 2006-1 (JLR 22)

Citat från Aristoteles om Logosbegreppet (JLR 20)

Den omhuldade friheten – vad är det? (JLR 17)

Det metonymiska begäret. (JLR_61)

Den mänskliga existensens grund – en undersökning om tillitens fenomenologi (JLR_87)

Diskursiv betraktelse av samhällsplanering (JLR 73)

En aristotelisk undersökning av begreppet skam (JLR 23)

Erfarenheter och lärdomar av ett svenskt symposium om ”Dygder” anno 1998 (JLR_39)

En reflektion om det svenska språkets eftersträvade homo-henitet (JLR_59)

Ekonomins metonymiska förvirring (JLR_64)

Filosofiska rummet välkomnar främlingen Aristoteles (JLR 43)

Finansvalparnas dumdryghet (JLR 34)

Fysisk planering, mening och demokrati (JLR_77)

Förnuft som plats för känsla (JLR_88)

Granskning av diskussionen om TV-avgiften (JLR_79)

Genmäle till Kaj Nymans recension av José Luis Ramírez avhandling (JLR_93)

Har Retorik med doxa att göra? (JLR 1)

Historieforskningens uppgift: att förklara varför (JLR 45)

Humanvetenskaplig handlingsteori en retorikbaserad vetenskapsteori – abstract (JLR 21)

Inledning till avhandlingen (JLR 19)

Inlägg i Nordisk retorikkonferens (JLR 35)

Insikt och handling (JLR 36)

Ironins existens som existensens ironi (JLR 2)

Jämförelse mellan olika slags vetande (JLR 24)

Kommentar angående handlingsbegreppet och intuitionen (JLR 26)

Konsten att tala – konsten att säga (JLR 3)

Kontrafakticitetsbegreppet, handlingsklokhet och retorikvetenskap (JLR 37)

Kunskapens makt eller ordens (JLR 28)

Kunskapsdialog kräver historisk kunskap (JLR_89)

Kunskapslyft är att ta vara på erfarenheten (JLR 5)

Lyssna och lära sig – Reflexioner vid läsning av Aristoteles Retoriken (JLR 38)

Makt och ovälde (JLR_51)

Metaforen och metonymin är inget annat än de resurser vi använder för skrivandet av ord och uttryck (JLR_65)

Metonymien till vardags (JLR_67)

Modell för kommunal planeringsverksamhet, Haninge kommun 1979 (JLR 57)

Människan är inte DET politiska djuret, utan det retoriska djuret (JLR 58)

Nationalekonomin är 2000-talets teologi (JLR_82)

Några historiska fakta om den medeltida lyrikens historia (JLR_81)

Några reflektioner om behovet av ”retorisering” (d.v.s ”retorisk medvetenhet) i nutidens samhälle (JLR_60)

Om det förgivettagna (JLR_90)

Om konsten att tala och konsten att lyssna (JLR_94)

Om meningens nedkomst – del II (JLR_70) (Stor fil – tar tid att ladda ner)

Om ordens semantiska uppbyggnad (JLR 74)

Om retoriken och missbruket av dess betydelse (JLR_62)

Om sammanblandningen mellan orden och ordbruket (JLR_91)

Om tillit och triadisk kommunikation (JLR 56)

Olika slags vetande – ett kunskapsschema (JLR_83)

Partipolitikens paradox (JLR 47)

Planeringens synvånda – mellan gränser och frihet (JLR 18)

Planeringsteori som humanvetenskaplig aktivitet (JLR_71)

PS 6996. Lära och leva —leva och lära. Om kiasmens heuristik och kunskapens etik (JLR 6)

Reduplik: Retoriken och retorikerna (JLR 7)

Reflektioner om den förvanskade ekonomin (JLR 29)

Reflektioner över begreppet värdegrund (JLR_86)

Reflektioner vid läsning av Aristoteles Retoriken (JLR 38)

Religionen som värdegrund (JLR 72)

Retorik och handlingsteori – Oslo konferensen 2006 (JLR 42)

Retorik som humanvetenskaplig kunskapsteori och metod i samhallsplanering (JLR 8)

Retorik som humanvetenskaplig kunskapsteori (JLR_84)

Retorikens ansikten (JLR 31)

Retorikens retorik och det metonymiska begäret (JLR_48)

Retorikens revalvering som grund för modernt medborgarskap och skolbildning (JLR 46)

Retorikens uppgift som samhällskonjunktion (JLR 41)

Retoriska reflexioner (JLR_63)

Sekularismen i vår tid (JLR 49)

Socialplaneringens verktyg — En handlingsteoretisk undersökning i ett humanvetenskapligt perspektiv (JLR 9)

Språket är retorik (JLR 10)

Språket i det svenska samhället – Onkel Sam bestämmer (JLR_69)

Steiners filosofi och uppfattningarna om Steiners filosofi (JLR 11)

Synekdoke. Om begreppsfenomenologi och om retorik som praktikens kunskapsteori (JLR 27)

Tankar om god användning av retorikkunskap (JLR_78)

Tankar om ordbruk inför Apertums möte i Degerfors 10 augusti 2017 (JLR_92)

Tanke och språk – Vilket styr vilket (JLR 68)

TV-avgiftslagen en rättslig black-om-foten (JLR 44)

Tysk versus anglosaxisk språkfilosofi (JLR 13)

Tystnadens betydelse och betydelsens tystnad (JLR 14)

Upprop – köp inte krisen i säcken (JLR_80)

Urskiljningsförmåga och diskriminering (JLR 55)

Verum bonum — Retorik eller Konsten att göra det sanna trovärdigt (JLR 15)

Vetenskapens retorik (JLR_66)

ÅNUS: Åldersbetingat Nedsatt Uppmärksamhets Syndrom (JLR_85)

Är “”demonstrativum”” ett särskilt genus? (JLR 25)