Vänskapskorruption – det perverterade samarbetet. Vad är det?

Den 18 april hade vi i Göteborg möte i kollegiet “samarbete eller sammansvärjning” för att förbereda oss inför samtalen på Open 2012.

Ungefär så här gick våra resonemang. En viktig observation som QoG (Institutionen Quality of Government på Göteborgs Universitet) gjort är att avsaknaden av korruption samvarierar med hög livskvalitet i de länder man undersökt.  Även om vi alla hedrar samarbetet är denna observation viktig eftersom den säger något om effekterna på makronivå.

Eftersom QoG främst använder sig av frågeformulär så undersöker man egentligen inte den faktiska korruptionen utan människors föreställningar om förekomsten av korruption. Om man tror att korruptionen är liten är alltså livskvaliteten hög eller möjligen omvänt – om man har hög livskvalitet tror man att korruptionen är liten. Detta förklaras med utgångspunkt från tillit. Tryggheten i samhället ökar om man har förtroende för varandra. Tror man att det förekommer korruption ökar misstroendet och därmed minskar både livskvalitet och effektivitet.

Sverige och några få andra länder sticker ut genom att enkätsvaren visar att vi här anses ha en mycket liten korruption. Paneldiskussioner inför formulerandet av frågorna i enkäterna har emellertid gett en delvis annan bild. Man har i dessa paneler menat att den “vanliga” korruptionen med mutor etc. sannolikt är liten. Man har emellertid istället lyft fram en mycket allvarligare korruption som med ett samlingsnamn skulle kunna kallas vänskapskorruption. Just i Göteborg är detta särskilt markerat.

Vi vet alla att vänskap leder fram till ett konstruktivt samarbete och att vänskap är nödvändigt för den tillit som krävs för att hantera de olika former av friktioner som kan uppstå under fullgörandet av en uppgift. Vänskapskorruption uppträder när denna vänskap bara omfattar vissa personer och inte de andra som också måste eller bör ingå i samarbetet eller är direkt beroende av de beslut som fattas. Dessa måste då undanhållas från den information och de överväganden som görs i den inre cirkeln. Ett sådant samarbete, är förvisso ett samarbete, men kan sägas vara ett perverterat samarbete – en sammansvärjning – av några få som håller majoriteten utanför.

Ett tecken på förekomsten av sådana sammansvärjningar är att de för dem som är inblandade leder till behov av tystande, undanhållande av fakta, förljugenhet och hyckleri. Det allvarliga med denna typ av korruption blir då inte enbart dess rent ekonomiska konsekvenser utan den effekt som den har på arbetsklimat och kultur i den verksamhet där denna typ av sammansvärjningar förekommer.

Här finner vi alltså en grund till de samband mellan tron på förekomsten av korruption och den minskade livskvalitet som QoG har redovisat.

Läs mer här

https://menvart.se/Filerpdf/Inkongruens/Korruption.pdf