Empatins betydelse – en dramatisk upptäckt

Vi lever med ett fatalt missförstånd. Detta missförstånd har format den nyliberala ideologi som vi nu lever efter. Den har hämtats från det neoklassiska ekonomiska tänkande som i dag dominerar all ekonomisk vetenskap och vår finansmarknad. Detta tänkande och huvuddelen av våra statsvetenskapliga och moderna managementteorier har i sin tur sina rötter i den engelske 1600-tals filosofen Thomas Hobbes negativa människosyn. I denna är människan från början född syndig och ond. Människan drivs enligt Hobbes av egenintresse, partiskhet, högmod, hämndlystnad och liknande negativa egenskaper.

Enligt Hobbes kan dessa negativa egenskaper bara hållas i schack av disciplinering. Om det inte fanns begränsande krafter skulle människan hamna i ett krig alla mot alla. Enligt 1600-talets trossystem var det naturligt att tänka sig att denna disciplinering var en följd av en överordnad makt, en auktoritet, en Gud, som människan fruktar och som därför begränsar dessa destruktiva sidor av hennes natur.

Vi återfinner i denna tro den hierarkiska och vertikala diskurs enligt vilken principalen – den utsedde makthavaren – måste ges absolut rätt – och skyldighet – att ordna verksamheten efter vad denne själv anser effektivt och bra. Den goda principalen är given av Gud och den onde kommer att bestraffas och förlora sin makt. Den vanliga föreställningen är att detta är en kamp som vi alla deltar i på den ena eller andra sidan. Denna felaktiga grundtanke är grunden till alla de krig vi bevittnat. Den måste brytas.

En genomgång av utvecklingen mot en annan mämmiskosyn kan läsas i nedanstående pdf

https://menvart.se/Filerpdf/Inkongruens/EmpatinFFB.pdf