Samarbete eller sammansvärjning

Sverige har enligt Bo Rothsteins och Göteborgs Universitets institution ”Quality of Government” (QoG) en mycket ringa korruption om man definierar korruption på vanligt sätt – som exempelvis mutor och bestickning.  Även om dessa ges stort utrymme i massmedia är detta enligt QoG inte egentligen ett samhällsproblem som är särskilt allvarligt. De är heller inte tecken på att det finns något ”ruttet” i Sverige.

Det finns emellertid andra drag i svensk korruption – eller med Dennis Töllborgs ord, ”illojal maktanvändning” – som skulle behöva lyftas upp och som borde diskuteras som ett svenskt samhällsproblem. Jag oroar mig för att illojal maktanvändning kan leda till det totalitära samhället.

Förekomsten av den illojala maktanvändning som Töllborg beskriver medför enligt min mening en betydande risk för en kommande destruktiv utveckling. Den illustrerar en pågående normupplösning till följd av det paradigmskifte som pågår. I denna artikel som knyter an till mitt inspel på Open i Degerfors 2012 utgår jag från Töllborgs kritik och formulerar min syn på fenomenets karaktär.

https://menvart.se/Filerpdf/Inkongruens/QoG2.pdf