Det administrativa kapitalets natur

I början av 2000-talet arbetade vi tillsammans med Arbetsmiljöverket för att utveckla så kallade fokusinspektioner. Dessa grundades på gruppsamtal om upplevda brister i den psykosociala arbetsmiljön. Dessa samtal visade inspektören om man på arbetsstället hade beredskap och möjlighet att gemensamt hantera de aktuella riskerna. Det visade sig vara en bra inspektionsmetod. Problemet var att det inte var lika lätt för inspektörerna att ställa krav på vad som behövde åtgärdas. Vad gör man åt ett alltför förenklat och därmed missvisande språkbruk?

Ole Jacob Thomasson arbetade som inspektör på norska Arbeidstilsynet och använde metoden ofta. Ur hans erfarenheter växte tanken att det man inte hade ord för, och som därför trängdes undan i samtalen, var arbetstagarens professionella integritet. Han fullföljde denna tanke i sin doktorsavhandling ”Integritet som arbeidslivsfenomen”.  I sin avhandling använder han Bourdieus begrepp administrativt kapital och professionellt kapital som förklaringsmodell och synliggör hur det administrativa kapitalet i dagens arbetsliv blockerar det professionella. Vi går här vidare och undersöker det administrativa kapitalets natur.

Artikeln kan laddas ner som pdf här:

https://menvart.se/Filerpdf/Inkongruens/Admkap140411.pdf