En möjlig arbetsmarknads-utveckling

Det är något som inte stämmer. En lång rad reformer och satsningar som genomförts de senaste åren får ingen effekt. Långt ifrån alla som vill arbeta kan hitta en för dem meningsfull plattform för sin medverkan i samhället. Många som har jobb vantrivs. Även unga människor blir sjukskrivna på grund av utmattning. Nästan alla landets kommuner går med underskott och måste dra ner på personal. Sjukvården måste prioritera hårt. Bygder förfaller och fullt beboliga hus måste överges samtidigt som det är bostadsbrist. Det är uppenbart att de antaganden som ligger bakom att vi gör som vi gör och att verksamheter blir som de blir behöver granskas.

Hösten 2017 fick vi ett uppdrag av Degerfors kommun att reflektera över vilka effekter man kunde förvänta sig – och kanske behövde förbereda sig för – av den då aktuella satsningen på att genom ”enkla jobb” både lösa arbetskraftsbristen och ge arbetslösa en chans att etablera sig. Redan en gaska ytlig analys av näringslivet i kommunen visade att bara en handfull bland ortens 550 företag är av den storleken att tankarna bakom idén med enkla jobb var tillämpbara. Om man dessutom beaktade andra kända fakta kring hur organiserandet av verksamheter nu utvecklas blev det ändå tydligare att effekterna skulle utebli.

En slutsats blev att utvecklingsaktiviteter med chans att lyckas måste starta i en noggrann analys av de potentialer som faktiskt finns i det aktuella fallet. Våren 2019 gjordes en sådan analys tillsamman med dåvarande näringslivschefen i Degerfors. Det blir där för oss uppenbart att de aktörer som idag arbetar för att behålla en rimlig samhällsservice i bygden gör så gott de kan inom de ramar de har – men att det nu måste uppstå kompletterande kluster av individer, grupper och samhällsaktörer som bemyndigar sig själva att på olika försöka skapa den synergi som behövs för att man skall kunna tro på en framtid för trakten.

Rapporterna kan laddas ner från denna länk

Det är inte en fråga om att matcha arbetslösa med ett rekryteringsbehov. Den möjligheten har redan försökts. Det är en fråga om att tillräckligt kraftfullt expandera arbetsmarknaden så att den lokala ekonomin stabiliseras. De som idag saknar jobb – eller vantrivs på de jobb de har – är den resurs som behövs.

Just nu engagerar vi oss i ett försök att lokalt hitta personer som kan tänka sig att delta i ett sådant utforskande av vad som vore möjligt i just Degerfors – och där ett konkret genomfört försök skulle kunna ge erfarenheter av stort värde för alla orter ”typ Degerfors”.

  • Vad utöver det som idag görs behöver bli gjort?
  • Kan det som ändå görs göras på annat sätt som skapar synergi?
  • Vilken finansiering behövs för att få det gjort?
  • Vem är beredd att betala?
  • Vilka kan ställa upp och göra vad?
  • Vilka behov av samordning och organisering finns?
  • Vilka oförutsedda svårigheter dyker upp?

Denna text kan laddas ner som pdf här:

https://menvart.se/Filerpdf/Grund/En_mojlig_arbetsmarknadsutveckling.pdf