En annan syn på organisationens mänskliga sida

Organisationens mänskliga sida är liktydigt med samarbetet mellan de individer som är inblandade i arbetet. Användning av dagens administrativa praxis, som bygger på allt för dogmatiska hierarkiska antaganden där individen betraktas som en stereotyp eller ett objekt, verkar emellertid försvåra samarbetet människor emellan då den inte stämmer med de värderingar och den erfarenhetsmassa människor har i dag. Dagens administrativa åtgärder verkar därmed allvarligt begränsa möjligheterna för professionella aktörer att få utlopp för sin kunskap och sin kunnighet. Det blir en ond cirkel. Ju sämre det går inom ramen för den gamla tankefiguren desto mer håller man fast vid den.

En formulering av denna nya syn erbjuds i bifogade pdf

https://menvart.se/Filerpdf/Inkongruens/En_annan_syn.pdf