Socialt robust kunskap bryter diskursens makt

På Föreningen Forskarbyns konferens Open 2008 behandlades ett fenomen som vi kallade ”diskursens makt”. Detta fenomen kan medföra att den praktiker som önskar få gehör för sin kunnighet förleds att använda ett språkbruk – en diskurs – som inte medger att dennes erfarenheter blir accepterade och tillämpbara av andra. I två böcker och en artikel beskriver Michael Gibbons detta. Han konstaterar att kunskap i vår tid måste fungera i flera olika kontexter. Den måste med andra ord ha mening och värde på den offentliga ”agoran”. Sådan kunskap kallar Gibbons för ”socialt robust”.

Mer om den socialt robusta kunskapen i nedanstående pdf

https://menvart.se/Filerpdf/Inkongruens/11_0021.pdf