Om hälsovådliga identitetshot i det moderna samhället

Vad som kan vara hälsovådliga hot mot vår identitetskänsla känner vi alla till och har någon gång upplevt. Problemet i det moderna arbetslivet är att sådana ohälsorisker sällan kan diskuteras öppet och officiellt även om de inofficiellt är väl kända bland de som är berörda. Anledningen till svårigheterna har visat sig vara tillämpningen av det tankesystem som följer med linjeorganisationen och som osynliggör ett maktmissbruk som bygger på sådana hot .

Bifogade pdf som är en bearbetning av en artikel av A Sayer, inventerar vissa kända identitetshot, som uppstår på grund av olämpliga maktutövningsstrategier. De strategier som leder till sådana hot är väl kända även om man inte talar om dem. De tillämpas ofta medvetet eller omedvetet av kollegor, chefer, makthavare etc. Texten är avsedd att fungera som ett underlag för att initiera samtal om denna typ av identitetshot i arbetslivet och utanför det.

Läs mer om identitetshot i det moderna arbetslivet

https://menvart.se/Filerpdf/Inkongruens/identitetshot.pdf