Den svenska modellen för organisationsförändringar

De argument som olika förändringsförslag bygger på bör, just här i Sverige, vara tillräckligt klargörande och trovärdiga för att kunna ligga till grund för sakliga överväganden och diskussioner med alla som berörs. Att kräva att andra skall gå med på ett förslag för att ”några andra” lyckats med att arbeta på ett visst sätt räcker inte som argument i en svensk diskussion. Här vet man att alla verksamheter är olika och vill knyta an till sin egen produktionserfarenhet.

Genom att ofta används (swarm theory) och reviderade resonemang byggda på linjeorganisationen. Denna artikel tar en annan utgångspunkt, Den öppnar upp för en diskussion av organisationsförändringar som är mer i takt med den svenska traditionen än de anglosaxsiska modeller som numera används. Så här skrev en deltagare till oss.

Vi håller just nu på med “LEAN-implementering”.  I detta har artikeln känts väldigt befriande. Liknelsen med myrsamhällen och myrstigar köpte jag direkt. Vissa förändringar vi gjort hos oss har ej tagit hänsyn till inarbetade informella kanaler i systemet. Men analogin till svärmteorierna och ledarskapsresonemangen fungerar inte.

Vi har just i dagarna alltmer fått demonstrerat hur man försöker lösa dilemmat, som uppstår med linjeorganisationstänkande i kombination med decentraliseringar, med hjälp av “bättre ledare” och ”lean-koncept” som påstås kunna styra ”svärmen”. En konsekvens har istället blivit att man tvingats att förtränga den yrkeskompetens som är nödvändig för att samarbete och samverkan skulle fungera väl. Detta har fått katastrofala följder.

Läs mer i denna pdf

https://menvart.se/Filerpdf/Inkongruens/03_0011.pdf